Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институт …